dbcsr_tas_write_split_info Subroutine

public subroutine dbcsr_tas_write_split_info(info, unit_nr, name)

Print info on how matrix is split

Arguments

Type IntentOptional Attributes Name
type(dbcsr_tas_split_info), intent(in) :: info
integer, intent(in) :: unit_nr
character(len=*), intent(in), optional :: name